top of page

Säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Lempäälän Kisa Kuntoilu ry
ja sen kotipaikka on Lempäälän kunta Suomessa.
Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LeKiKu
Yhdistys on perustettu marraskuun 2 päivänä vuonna 2020 ja siitä käytetään näissä säännöissä
nimitystä seura.


2§ TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta luomalla edellytyksiä seuran toiminta-
alueella jäsenille kuntourheilun harrastamiseen sekä niihin liittyvää tapahtumia ja toimintaa

seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja
terveysliikuntaan, sekä tarjota kuntoiluun liittyvää valistus- ja kasvatus toimintaa, kasvattaen
yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä eri ikäisiä kansalaisia.
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. Seura ja seuran
jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.
Aatteellisen toimintansa toteuttamiseksi ja taloudellisen asemansa vahvistamiseksi yhdistys voi
ottaa vastaan lahjoituksia, toimeenpanna asianomaisella luvalla huvitilaisuuksia, arpajaisia ja
rahankeräyksiä.
Yhdistys voi myös harjoittaa luvanvaraista kahvila ja ravitsemusliikettä, julkista toimintaa ja
omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


3§ JÄSENISTÖ
Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja
päätöksiä.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön.
Seuran juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä alle 18-vuotiaat nuoret ja lapset.
Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti
toimineen henkilön.
Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun.


4§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
Jäsenen tulee suorittaa vuosikokouksen hyväksymä jäsenmaksu tammikuun aikana.
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä
varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on
velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet
kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos
jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.


5§ KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja muut kokoukset tarpeen
vaatiessa.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta ilmestyvässä paikallisessa sanomalehdessä tai sähköpostitse tai tekstiviestillä tai
kirjallisella tiedonannolla tai internetissä.
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle
kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous
on koollekutsuttu.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle
kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.


6§ YHDISTYKSEN KOKOUS ON PÄÄTÖSVALTAINEN
sillä jäsenmäärällä, joka sääntöjen mukaisen kokouskutsun nojalla osallistuu kokoukseen.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Päätöstä tehdessä kullakin jäsenellä on yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide,
jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Jos äänet
menevät tasan, voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalit
toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa.
Yhdistyksen kokouksessa tehdyistä päätöksistä on laadittava pöytäkirja ja se on oltava kahden
kokouksessa läsnä olleen tarkistettava ja todistettava oikeaksi.


7§ YHDISTYKSEN KOKOUS VALITSEE KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJAN JA
SIHTEERIN SEKÄ TARPEELLISET TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen vuosikokouksessa:
1. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta
toimikaudelta
2. Esitetään tilit kuluneelta tilikaudelta
3. Luetaan toiminnantarkastajan lausunto
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. Päätetään hallituksen ja muiden tilivelvollisten tili- ja vastuuvapaudesta
6. Vahvistetaan hallituksen laatima tulo- ja menoarvio
7. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma
8. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi
9. Toimitetaan hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten vaali
10. Valitaan 1 toiminnantarkastaja ja 1varatoiminnan-tarkastaja
vuoden toimikaudeksi
11. Käsitellään muita mahdollisesti esille tulevia asioita.
Muussa yhdistyksen kokouksessa käsitellään vain niitä asioita, joita varten kokous on
kutsuttu koolle. Ehdotuksia yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi voi jokainen
jäsen esittää kirjallisesti tai suullisesti hallitukselle.
Hallituksen on ne valmisteltava ja lausuntonsa esitettävä seuraavalle yhdistyksen kokoukselle.
Jos asia on kiireellinen, voidaan se kokouksen päätöksellä ottaa heti käsiteltäväksi
ja päätettäväksi, ellei yhdistyslaki toisin määrää. Asia on kuitenkin, mikäli se
on mahdollista, esitettävä ennen kokousta puheenjohtajalle.


8§ HALLITUS
Yhdistyksen hallituksen muodostavat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 4 - 10 jäsentä
sekä 1 - 2 varajäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet heistä on
vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen vuoden kokouksessa erovuoroiset hallituksen jäsenet
arvotaan. Hallituksen puheenjohtaja, varsinainen jäsen ja varajäsen voidaan valita tehtävään
uudelleen.


9§ HALLITUS KOKOONTUU TARPEEN VAATIESSA PUHEENJOHTAJAN TAI HÄNEN
ESTYNEENÄ OLLESSAAN VARAPUHEENJOHTAJAN KUTSUSTA.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide,
johon puheenjohtaja on yhtynyt.


10§ HALLITUKSEN TEHTÄVIIN KUULUU:
1. Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
2. Valita sihteeri ja rahastonhoitaja
3. Valita muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt

4. Hyväksyä jäseniksi henkilöitä
5. Kutsua koolle kokoukset
6. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja vastata tilinpidosta
7. Päättää yhdistyksen tilit ja esittää ne toiminnantarkastajalle
8. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset;


11§ TILIEN TARKASTUS
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja niiden tulee olla valmiina tarkastettaviksi
maaliskuun aikana. Toiminnantarkastajan lausunto on annettava hallitukselle viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta.


12§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja.


13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta.

bottom of page