top of page

TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ
Lempäälän Kisa Kuntoilu ry c/o Mari Lemmetti, Käpytie 17 B 2, 37550 LEMPÄÄLÄ


2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Lempäälän Kisa Kuntoilu ry, Mari Lemmetti, Käpytie 17 B 2, 37550 LEMPÄÄLÄ


3. REKISTERIN NIMI
Lempäälän Kisa Kuntoilu ry jäsenrekisteri


4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, asiakassuhteen tai muun
asiallisen yhteyden perusteella.


5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, joka on
sähköpostilla tapahtuva seuran toiminnasta tiedottaminen.


6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: - Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja syntymäaika - Rekisteröidyn ilmoittautumistiedot seuran toimintaan
sekä kiinnostuksen kohteet - Tarvittavat tiedot rekisteröidyn suostumuksesta,
asiakassuhteesta tai muusta asiallisesta yhteydestä


7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään
internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla.
Tiedot voidaan antaa myös käytettäessä rekisterinpitäjän palveluita tai muita rekistereitä.


8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.


9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterinpitäjän lisäksi tietoja voivat käsitellä myös kolmannet osapuolet, joille
rekisterinpitäjä on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyn. Tällöin rekisterinpitäjä takaa
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT
Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä
koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin. Rekisteröidyllä on
oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2
mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin. Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää
rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ilmoittamalla siitä
kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin. Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä
ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin. Oikeus siirtää
tiedot järjestelmästä toiseen Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään
hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus
koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen
siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.


12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Sähköisesti talletetut tiedot Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salasanalla suojatussa
tietojärjestelmässä, jonne on pääsy vain seuran valtuuttamilla henkilöillä. Manuaalinen
aineisto Jos sähköisesti tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa,
aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston
käyttöoikeus.


13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla
siitä rekisteröidyille. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

bottom of page